betonowe schody zewnętrzne, betonowe schody tarasowe, schody wejściowe
2 4    l a t a    d o ś w i a d c z e ń  

Schody zewnętrzne
w technologii betonu płukanego

Jed­na z pro­po­zy­cji fir­my Sty­l-bet – pro­du­cen­ta ele­men­tów ma­łej ar­chi­tek­tu­ry – to scho­dy ze­wnętrz­ne, wy­twa­rza­ne w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go. W jej skład wcho­dzą scho­dy ze­wnętrz­ne ażu­ro­we – jed­no­bel­ko­we, dwu­bel­ko­we, trzy­bel­ko­we, i trzy­bel­ko­we pół­okrą­głe, oraz scho­dy PAR­TER pół­okrą­głe i scho­dy PAR­TER tra­pe­zo­we,

Na­sze scho­dy od­zna­cza­ją się du­żą od­por­no­ścią na ście­ra­nie, mro­zo­od­por­no­ścią i an­ty­po­śli­zgo­wo­ścią. W po­łą­cze­niu z sze­ro­ką ga­mą ko­lo­rów fak­tu­ry ze­wnętrz­nej, po­zwa­la­ją nadać oto­cze­niu nie­po­wta­rzal­ny wy­gląd i cha­rak­ter — moż­na je sto­so­wać za­rów­no w za­bu­do­wie ni­skiej przy obiek­tach han­dlo­wych, przy obiek­tach uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, przy obiek­tach prze­my­sło­wych i do­mach jed­no­ro­dzin­nych jak i w za­bu­do­wie wy­so­kiej jako scho­dy be­to­no­we ze­wnętrz­ne przy do­mach jed­no­– i wie­lo­ro­dzin­nych.

Ela­stycz­ność ofer­ty po­zwa­la na wy­ko­ny­wa­nie scho­dów we­dług mo­de­li opra­co­wa­nych przez na­szą fir­mę jak rów­nież w opar­ciu o in­dy­wi­du­al­ne za­mó­wie­nia i uzgod­nie­nia z Klien­ta­mi. W efek­cie koń­co­wym daje to in­dy­wi­du­al­ny pro­dukt, któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je lek­kość, trwa­łość, wy­trzy­ma­łość i nie­za­wod­ność oraz współ­cze­sa li­nia dez­aj­ner­ska.


Więcej na  naszej stronie głównej.

Zobacz również  zdjęcia w naszej galerii.

© styl-bet